• دستگاه زیرنویس فیلم رادیولوژی مشاهده سریع
    • دستگاه زیرنویس فیلم رادیولوژی مشاهده سریع
    • دستگاه زیرنویس فیلم رادیولوژی
    • دستگاه زیرنویس فیلم رادیولوژی وسیله ای است برای قرار دادن اطلاعات کامل بیمار بر روی فیلم رادیولوژی. از دستگاه زیرنویس فیلم رادیولوژی ، به منظور جلوگیری از دست دادن اطلاعات بیمار و یا اشتباه شدن فیلم رادیولوژی بیمار با بیمار دیگر استفاده میگردد. این محصول، در دو مدل  دستگاه زیرنویس فیلم دستی و دستگاه زیرنویس فیلم اتوماتیک  توسط شرکت آراد…