استفاده از البسه یکبار مصرف یکی از موارد مهم بهداشتی در بیمارستان ها و مراکز درمانی است.
این البسه ها به دلیل یکبار مصرف بودن دارای قیمت بسیار پایینی بوده و به راحتی قابل تعویض شدن هستند.