یکی از ابزارهای  ضروری برای مکان هایی که با اشعه ایکس سر و کار دارند، چراغ هشدار اشعه (اخطار اشعه) است.از چراغ هشدار اشعه به منظور آگاه سازی افراد هنگام ورود و خروج به منطقه پرتو زا استفاده میشود.

بدین ترتیب که زمانی که دستگاه پرتو زا آماده به شروع  عملیات پرتوزایی خود میشود، چراغ هشدار زرد رنگ به معنای احتیاط روشن شده و در هنگامی که عملیات پرتوزایی شروع میشد، چراغ قرمز رنگ به معنای خطر روشن میشود و در این هنگام ورود و خروج از آن منطقه ممنوع است.

در شرکت آراد پرتو ودرمان علاوه بر چراغ هشدار اشعه رادیولوژی، چراغ تاریکخانه رادیولوژی نیز تولید میشود.