• بهینه سازی سربکوبیبهینه سازی سربکوبی مشاهده سریع
    • بهینه سازی سربکوبیبهینه سازی سربکوبی مشاهده سریع
    • بهینه سازی سربکوبی
    • تشخیص میزان ضخامت سرب مورد نیاز ، روش اجرا و سطوح مورد نیاز جهت سربکوبی یک فاکتور بسیار مهم در حفظ سلامتی کاربران می باشد علاوه بر این با تغییر ضخامت سرب وزن کلی مواد سربی بسیار کم و زیاد گشته و ممکن است هزینه هنگفتی را برای مجریان طرح ایجاد نماید. کارشناسان با تجربه و تحصیل کرده این شرکت…