• سطل سربی مشاهده سریع
    • سطل سربی مشاهده سریع
    • سطل سربی
    • سطل سربی یک کالای بسیار ضروری برای هر نوع مکانی است که با زباله های رادیواکتیو سر و کار دارند، این سطل به دلیل اینکه در آن از سرب با خلوص بالا استفاده شده است، از عبور پرتوهای رادیو اکتیو  جلوگیری میکند. سطل سربی در دو نوع پدال دار و بدون پدال تولید و ساخته شده است. برخی از ویژگی…