• ژل سونوگرافیژل سونوگرافی مشاهده سریع
    • ژل سونوگرافیژل سونوگرافی مشاهده سریع
    • ژل سونوگرافی
    • ژل سونوگرافی هنگامی که بر روی سطح پوست مالیده میشوند، به عنوان یک واسطه عمل کرده و انتقال امواج صوتی فرا صوت را از سطح پوست به مبدل دستگاه سونوگرافی تقویت میکند تا تصویر واضحی بر روی مانیتور دستگاه سونوگرافی ظاهر شود. برخی از ویژگی های ژل سونوگرافی عبارتند از : 1. مناسب برای همه نوع دستگاه سونوگرافی 2. انتقال…